Menu
1
Kanun Numarası : 6964
Kabul Tarihi : 15/5/1957
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/5/1957, Sayı : 9614
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3, Cilt : 38, Sayfa : 1226
BÖLÜM I
Ziraat Odaları

Odaların kuruluş amacı ve kapsamı

MADDE l - ( 9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 1. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Ziraat odaları, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek,
çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik
mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının
birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplin
ve ahlâkını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin meslekî hak ve menfaatlerini
korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek
kuruluşlarıdır.

Tanımlar

MADDE 1/A -( 9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 2.maddesi ile
eklenmiştir.) (1) Bu Kanunda geçen;
(a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
(b) Oda: Ziraat Odasını,
(c) Birlik: Ziraat Odaları Birliğini,
(d)Çiftçilik: Bu Kanunun uygulanması bakımından ekim, dikim, bakım, üretme,
yetiştirme ve ıslah yoluyla yahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle
bitki, orman, hayvan ve su ürünleri elde edilmesini, bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından
işlenip değerlendirilmesini, muhafaza ve pazarlanmasını,
(e) Çiftçi: Çiftçilik faaliyetlerini mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak
devamlı veya en az bir ekim veya yetiştirme devresi yapanları,
(f) Seçim çevresi: Oda genel kurulu için yapılacak seçimlerde her köy; kasaba ve
şehirlerde ise mahalle muhtarlığı birer seçim çevresini,
İfade eder.
Odaların kuruluş ve çalışma alanları ile tasfiyesi

MADDE 2 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 3. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Odalar, merkez ilçeler dahil en az ondört seçim çevresi olan ilçelerde,
kurucu listelerinin Birlik Yönetim Kurulunca onayı ve genel kurulunun bu Kanun ile
tüzükte gösterilen usullere göre dört ay içinde yapılması ve ilgili ilçe seçim kurulunun
sonuçları ilân etmesi ile kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış olurlar. Bu sürenin aşılması
halinde, Birliğin izni alınmadan kuruluş genel kurul toplantısı yapılamaz.
(2) Kuruluş genel kurulunu oluşturan delegeler, kuruluşu takip eden ilk delege
seçimlerine kadar, oda organları ise kuruluşu takip eden ilk oda genel kurul toplantısına
kadar görev yaparlar.
(3) Odaların kuruluş ve çalışma alanları ilçe sınırlarıdır.
(4) Odası bulunmayan ilçeler, Birlik Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile en
yakın ilçe ziraat odasının çalışma alanı içine alınabilir.
(5) Birliğin yapacağı denetimler sonucunda; faaliyetinin bulunmadığı veya
bölgesindeki tarım potansiyelinin yetersizliği ya da çiftçi sayısının azlığı nedeniyle, bu
Kanunda gösterilen hizmetleri yeterince yerine getiremediği tespit edilen oda, Birlik
Yönetim Kurulunun gerekçeli kararının odaya yahut mahallî mülkî amirliğe tebliğ tarihi
itibarıyla kapatılır. Bu şekilde kapatılan odalar, il kongrelerine temsilci gönderemezler.
(6) Kapatılan odalarda yürütülecek tasfiye işlemleri ile tasfiyeye ilişkin diğer usul
ve esaslar tüzükte gösterilir.
(7) Odalar kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

Odaların görev ve yetkileri

MADDE 3 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 4. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Odaların başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
a) Tarım ve çiftçilikle ilgili haber ve bilgileri toplamak, gerekli inceleme, endeks
ve istatistikî çalışmaları yapmak ve yayımlamak, gerektiğinde ilgililerce istenilen bilgi ve
kayıtları vermek.
b) Kamu ve özel kurum, kuruluşlara faaliyet konuları ile ilgili önerilerde
bulunmak, işbirliği yapmak; ticaret ve sanayi odalarına, borsa, hâl ve mezbahalara,
umumî sergilere, biçerdöver kontrolleri için oluşturulacak komisyonlara ve gerekli
gördüğü diğer yerlere temsilci göndermek.
c) Tarımın gelişmesi için gerekli gördüğü mevzuat değişikliklerinin yapılabilmesi
veya yeni mevzuat oluşturulması hususunda Birliğe önerilerde bulunmak.
d) Tarım ve kırsal kesimin kalkınması için her türlü eğitim, yayım ve danışmanlık
faaliyetlerinde bulunmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, katkı ve
önerilerde bulunmak.
e) Çiftçi kayıtlarını tutmak, çiftçilikle ilgili bilgi ve belgeleri düzenlemek, her türlü
tarımsal desteklere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri çiftçilere ve ilgili kuruluşlara vermek.
f) Çiftçilerin tarımsal girdilerini teminen her türlü faaliyette bulunmak.
g) Yurt içi veya yurt dışı fuar, sergi düzenlemek ve katılmak, müsabakalar
düzenlemek.
h) Meslek ihtilaflarında hakem olmak, mahkemelere bilirkişi göndermek.
ı) Yurt içi ve Birliğin izniyle yurt dışındaki diğer meslek odaları ve kuruluşlarla
işbirliği yapmak.
i) (21.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı kanunun 28. maddesi ile
değiştirilmiştir.) Bütçe imkanlarına bağlı olarak, ziraat ile ilgili laboratuvarlar, müzeler,
kulüpler, kitaplıklar, seyyar sinemalar, bitki hastalıklarıyla mücadele, ilaçlama yerleri
kurmak ve zirai ilaç, veteriner ilaçları, gübre, tohum gibi girdi satış yerleri, her türlü
ziraat ve zirai sanayi tesisleri, fidanlık ve ağaçlıklar, damızlık ve örnek ahır ve ağılları,
aşım durakları, ziraat işletmeleri, çiftçi danışmanlığı merkezleri açmak ve işletmek,
hayvan hastalıkları teşhis ve tedavi hizmetlerinde bulunmak, sulama, kurutma,
ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliği muhafaza konularında çalışmak, uygulama,
tesis inşası ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, çiftçilerin üretim ve meslekleriyle ilgili her
türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu hizmetleri yerine getirmek için gerekli teknik personel
ve sağlık personeli istihdam etmek.
j) Kuruluş amacına uygun olarak kooperatif ve şirket kurmak, iştirak etmek ve
sigorta acenteliği yapmak.
k) Odalara kayıtlı muhtaç çiftçi çocuklarının, yurt içinde eğitimleri veya ihtisas ya
da stajları için Birliğin onayı ile burs vermek.
Odaların üyeleri
MADDE 4 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 5. maddesi ile
değiştirilmiştir.)
(1) Odaların aslî ve fahrî olmak üzere iki tür üyesi vardır.
I - Aslî üyeler:
(2) Çiftçilikle iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe sahip olmasa da
Devlete, katma ve özel bütçeli dairelere ve bu dairelere bağlı döner sermayeli
kuruluşlara, belediyelere ve kamu iktisadî teşebbüslerine ait işletme ve kuruluşlardır.
II - Fahrî üyeler:
(3) Çiftçilikle iştigal etmedikleri halde odaların faaliyetine yakın ilgi gösteren,
maddî ve manevî yardımlarda bulunan kişi ve kuruluşlardır.
(4) Fahri üyeler oda meclisleri tarafından seçilir.

Üye kaydı
MADDE 5 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 6. maddesi ile
değiştirilmiştir.)
(1)4 üncü maddede yazılı aslî üyelerden gerçek kişiler hakkında, tüzükte istenen
bilgiler köy veya mahalle ihtiyar heyetlerince, cetvel halinde düzenlenip onaylandıktan
sonra muhtarlıklar tarafından il merkezlerinde valilere, ilçelerde kaymakamlara verilir.
Bu cetveller odalar tarafından onaylanır ve bir ay süre ile ilân tahtasına ve köylerde
muhtarlıklar tarafından herkesin görebileceği bir yere asılır. Muhtarlar, üyelik
durumlarında meydana gelecek değişiklikleri yılda bir defa, tüzükte gösterilecek bir
zamanda odalara bildirmekle yükümlüdür.
(2) Diğer aslî üyeler, çiftçiliğe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde şekli
tüzükte gösterilen üyelik beyannamelerini, il merkezlerinde valilere, ilçelerde
kaymakamlara vermeye mecburdurlar.
(3) Üyelik kaydına ilişkin itirazlar, tüzükte yazılı usule göre oda yönetim
kurulunca karara bağlanır. Yönetim kurulu kararına karşı itirazlar, tebliğ tarihinden
itibaren onbeş gün içinde oda meclisine yapılır.
Oda organları
MADDE 6 -(1)Ziraat odalarının organları şunlardır:
a) Oda Genel Kurulu.
b) Oda Meclisi.
c) Oda Yönetim Kurulu.
(18.2.1984 tarihli ve 2979 sayılı kanunun 4. maddesi ile değiştirilmiştir.)
(2)Bu organlara seçileceklerde aranacak nitelikler tüzükte gösterilir.
Oda genel kurulu ve görevleri

MADDE 7 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 7. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1)Oda genel kurulu seçim çevresinden gelen delegelerden oluşur.
(2) Delegeler, odaya kayıtlı üyeler arasından dört yılda bir aralık ayı içinde ve
gizli oyla seçilir.
(3) Sandık kurullarında görev alanlar delege seçiminde aday olamazlar.
(4) Seçilecek delege sayısı, asıl üye sayısı beşyüze kadar (beşyüz dahil) olan
seçim çevrelerinde bir asıl bir yedek; beşyüzden yukarı olanlarda ise her beşyüz asıl üye
için bir asıl bir yedektir.
(5) Seçilecek delegelerde aranan özellikler ve seçim usulleri tüzükte gösterilir.
(6) Oda genel kurulu, dört yılda bir defa şubat ayı içinde, delege tamsayısının salt
çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul ertesi gün tekrar
toplanır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
(7) Oda genel kurulunun görevleri şunlardır:
a) Oda meclisi üyelerini seçmek.
b) Çalışma raporlarını incelemek.
c) Oda meclisi ve oda yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesine karar vermek.
d) Kesin hesapları kabul veya reddetmek.
e) Oda meclisi ve oda yönetim kurulunun teklif edeceği bütçe ve çalışma
programını görüşerek karara bağlamak.
f) Oda meclisi ve oda yönetim kurulunun getirdiği teklifleri karara bağlamak.
g) Bu Kanuna uygun gerekli karar ve tedbirleri almak.
(8) Genel kurul, oda meclisinin veya Birlik Yönetim Kurulunun kararı yahut genel
kurul üyelerinden üçte birinin yazılı talebiyle olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Genel kurulları toplantıya çağrı ve organ seçimlerinin yapılması
MADDE 8- (18.2.1984 tarihli ve 2979 sayılı kanunun 6. maddesi ile
değiştirilmiştir.)
(1)Genel kurulların toplantıya çağrılmasında ve organ seçimlerinin yapılmasında
aşağıdaki esaslar uygulanır.
a)Genel kurulları toplantıya çağrı:
(1) Ziraat Odası Genel Kurulu, İl Kongresi ve Ziraat Odaları Birliği Genel
Kurul toplantılarına iştirak edecek delege ve temsilcilere, yetkili heyetlerce, toplantıdan
en geç onbeş gün önce çağrı yapılır.
(2) İadeli taahhütlü olarak yapılacak bu çağrı mektubunda, toplantının yeri,
tarihi, saati ile gündemi belirtilir.
b) Organ seçimlerinin yapılması:
(1) Ziraat Odaları ile Ziraat Odaları Birliğinin organ seçimleri, yargı gözetimi
altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre aşağıdaki şekilde yapılır.
(2) Seçim yapılacak Ziraat Odası, İl Kongresi ve Ziraat Odaları Birliği Genel
Kurul toplantılarından en az onbeş gün önce, seçime katılacak delege ve temsilcileri
belirleyen listeler, üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime tevdi
edilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu başkanı bulunan yerlerde görevli hakim Yüksek
Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı
takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da yazıda belirtilir. Ziraat Odası
Genel Kurulu ile İl Kongresi gündemlerinde yer alan konular görüşülerek seçimler aynı
gün içinde sonuçlandırılır. Ziraat Odası Genel Kurulunca seçimle belirlenen Oda Meclisi
üyeleri, aynı gün gizli oy ve yargı gözetimi altında Oda Yönetim Kurulu üyelerini
seçerler. Ziraat Odaları Birliği Genel Kurul toplantısının tarihi, gündeminde yer alan
diğer konular gözönünde bulundurularak, görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına
kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin müteakip pazar günü 9.00 ile 17.00 saatleri
arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur.
(3) Hakim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle
varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak delege veya temsilcileri
belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile
toplantıya ilişkin diğer hususlar toplantı tarihinden yedi gün önce adalet daireleri ile Oda
veya Birlikte ilan yerine asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.
(4) İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en
geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır.
(5) Bu surette kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim
tarafından onaylanarak ilgili Ziraat Odası ve Ziraat Odaları Birliğine gönderilir.
(6) Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan delegeler veya temsilciler
arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde
ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda, kurula
yaşlı üye başkanlık eder.
(7) Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre
yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri
bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.
(8) Binden fazla delege veya temsilcisi bulunan Odalar ve Birlik için, sandıklarda
oy kullanacakların sayısı, her sandık için bin kişiden fazla olmamak üzere görevli hakim
tarafından tespit edilir. Sandıklar numaralandırılır ve her sandık için ayrı bir kurul
oluşturulur. Hakim tarafından belirlenen sayının dörtte birine kadar olan üye fazlalığı
sandık sayısında nazara alınmaz. Bir sandığın ihtiyaca yetmeyeceği durumlarda, aynı
numara altında iki sandık kullanılabilir. Bu takdirde her iki sandığa aynı sandık kurulu
nezaret eder.
(9) Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve
sandıkların konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.
(10) Listede adı yazılı bulunmayanlar oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin
Ziraat Odası, Ziraat Odaları Birliği veya bir resmi kuruluşça verilen belge ile ispat
edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.
Oylar, değişik şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde İlçe Seçim Kurulu mühürü
bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı
verilecek zarflara konulması suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki zarflara konulan oylar
geçersizdir.
(11) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim
sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması
halinde tutanaklar, hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde
asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler
tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere İlçe Seçim Kurulu
Başkanlığına tevdi edilir.
(12) Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden
itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün
incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara
bağlanmasından hemen sonra hakim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan
eder ve ilgili Ziraat Odası ile Ziraat Odaları Birliğine bildirir.
(13) Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna
aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az
ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili
Oda veya Ziraat Odaları Birliğine bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim
işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.
(14) İlçe Seçim Kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile
üyelerine,"Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" da
belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri, Ziraat Odaları
Birliği ve ilgili Ziraat Odalarının bütçelerinden karşılanır.
(15) Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar,
Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.
(16) Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin
ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu Kanunda
yazılı disiplin cezaları verilir.

Oda meclisi

MADDE 9 -(9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 8. maddesi ile
değiştirilmiştir.)
(1) Oda meclisi, genel kurul tarafından dört yıl için seçilen, genel kurul üye
tamsayısının yarısı kadar üyeden oluşur.
(2) Oda meclisi asıl üye sayısı ondörtten az, yirmibirden çok olamaz. Ayrıca aynı
sayıda yedek üye seçilir.
(3) Oda meclisi iki yılda bir, seçilmiş üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan
vekili seçer.
(4) Oda meclisi başkanı ve başkan vekili, oda yönetim kurulu üyeliğine
seçilemezler.

Oda meclisinin görevleri

MADDE 10 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 9. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1)Oda meclisinin başlıca görevleri şunlardır:
a) Bu Kanunun amacını gerçekleştirmek için gerekli kararları ve tedbirleri almak.
b) Kendi üyeleri arasından oda yönetim kurulunu seçmek ve gerektiğinde
değiştirmek.
c) Oda içinde veya çiftçiler arasında doğabilecek ihtilafları çözmeye çalışmak.
d) Oda üyeleri hakkında bu Kanunda yazılı cezaları karara bağlamak.
e) Yönetim kurulunun tespit ettiği giriş ücreti ve yıllık aidat miktarlarına karşı oda
üyelerinin yapacağı itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.
f) Yurt içi ve yurt dışında tarımsal ve ekonomik kuruluşlara üye olmak, üye kabul
etmek ve benzeri hususları karara bağlamak ile bunlardan uluslararası kuruluşlara ait
olanları Birliğin onayına sunmak.
g) Muhtaç çiftçilere odaca yapılacak ekonomik, sosyal ve teknik yardımları
karara bağlamak.
h) Eğitim ve yayım programlarını hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamaları ile ilgili
kararlar almak.
ı) Oda kadro ve bütçesi ile çalıştırılacak personelin ücretlerini tespit etmek,
yönetim kurulunun teklifi üzerine bütçe üzerinde gerekli görüşmeleri yapmak, kesin
hesapları karara bağlamak, hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.
i) Yönetim kurulunun teklifi üzerine gerekli gördüğü konularda komiteler kurmak.

Oda yönetim kurulu

MADDE 11 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 10. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Oda yönetim kurulu, oda meclisinin dört yıl için kendi üyeleri arasından
seçtiği en az beş en çok yedi üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.
(2) Oda yönetim kurulu, iki yılda bir seçilmiş üyeleri arasından bir başkan, bir
başkan vekili ve bir muhasip üye seçer.
(21.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı kanunun 28.maddesi ile değiştirilmiştir.)
(3) Üst üste iki dönem yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim
dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.
Oda yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 11. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Oda yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır:
a) Mevzuat çerçevesinde odanın işlerini yürütmek ve kanunî görevlerini
gerçekleştirmek.
b) Oda muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve bütçe, kesin hesap
ve aktarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları oda meclisine sunmak.
c) Oda genel sekreterinin dışında odada çalıştırılacak personeli atamak ve
gerektiğinde görevlerine son vermek.
d) Oda meclisine ceza ve ödül tekliflerinde bulunmak, kendi yetkisi dahilindeki
cezaları vermek, meclisçe verilecek karar ve cezaları uygulamak.
e) Hakem ve bilirkişi listelerini hazırlayarak meclisin onayına sunmak.
f) Çiftçiliğe ve oda üyelerine ait belgeleri tasdik etmek.
g) Çiftçi kayıtlarını ve üye defterlerini tutmak.
h) Bütçe dahilinde harcamalar yapmak.
ı) Tarımsal endeks ve istatistikleri tanzim etmek.
i) Odanın taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek ve korumak.
j) Tarım ürünlerinin piyasa fiyatlarını takip ederek çiftçileri bilgilendirmek.
k) Meslekî toplantılara gönderilecek temsilcileri belirlemek.
Odayı temsil ve ilzam
MADDE 13 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 12. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Odayı yönetim kurulu başkanı temsil eder.
(2) Odanın kanunî temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır. Bununla beraber oda
yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili ile diğer bir üyenin müşterek imzaları odayı
ilzam eder.
(3) Oda meclisinin kararı ile yönetim kurulunun yetkilerinden bir kısmı, yönetim
kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yahut oda genel sekreterine devredilebilir.
(4) Oda bütçelerinden harcama başkan veya başkan vekili ile oda genel
sekreterinin, genel sekreterin bulunmadığı hallerde muhasip üyenin müşterek imzası ile
yapılır. Yönetim kurulu kararı ile üst sınırı belirlenecek harcama, oda genel sekreteri
tarafından yapılabilir.

Toplantılar
MADDE 14 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 13.maddesi ile
değiştirilmiştir.)
(1) Oda meclisi en az iki ayda bir, yönetim kurulu en az ayda bir defa toplanır.
Başkanların veya toplam üye sayısının üçte ikisinin çağrısı üzerine her zaman toplantı
yapılabilir. Yapılacak olağan toplantıların yer ve zamanı yetkili organlarca karara
bağlanır ve toplantıda alınan kararlar, karar defterine kaydedilir.
(2) Kararlar oy çokluğu ile alınır, eşitlik olması halinde başkanın oy kullandığı
tarafın kararı geçerli sayılır.

Oda genel sekreteri
MADDE 15 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 14. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Oda genel sekreteri, en az fakülte veya yüksek okul mezunları arasından
yönetim kurulunca seçilerek oda meclisince atanır. Zorunlu hallerde lise mezunları vekil
olarak atanabilir.
(2) Bu istihdamla ilgili usul ve esaslar tüzükte belirlenir.
Temsilcilikler
MADDE 16 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 15. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.) (1) Odası bulunmayan ilçelerde temsilcilikler
açılabilir. Temsilciliklerin çalışma usul ve esasları Birlik tarafından çıkartılacak bir
yönetmelikle belirlenir.
İl kongresi
MADDE 17 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 16. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) İl kongresi, dört yılda bir mart ayı içinde il merkezinde yapılır. İl kongresine,
il sınırı içindeki oda meclislerinden beşer, yönetim kurullarından da ikişer temsilci katılır.
(2) Toplantıyı il merkez odası düzenler. İl merkez odası bulunmayan yerlerde, bu
organizasyonu Birliğin görevlendireceği o ildeki odalarından biri yapar.
(3) İl kongresi üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır.
(4) Toplantı günü çoğunluk sağlanamazsa ertesi gün, nisaba bakılmaksızın
toplantı yapılır.
(5) Kongrede, ilin tarımsal sorunları tartışılır ve üyeleri arasından, Birlik Genel
Kuruluna dört yıl için katılacak, asıl ve yedek il temsilcileri seçilir.
(6) Kongre için gerekli harcamalar Birlikçe karşılanır.


Organların görevden uzaklaştırılması ve görevlerine son verilmesi

MADDE 18 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 17. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Amaçları dışında faaliyet gösteren odaların ve Birliğin sorumlu organlarının
görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Bakanlığın veya
bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk
mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir.
(2) Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içinde yenileri seçilir.
Yeni seçilenler eskilerin sürelerini tamamlar.
(3) Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını
önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, odalar ile
Birlik, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmidört saat
içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar,
aksi halde, bu idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
(4) Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri genel kurul ve il
kongresi hakkında uygulanmaz.
(5) Oda yönetim kurullarının, çalışmalarını meslekî ahlâk ve ülkenin genel
menfaatlerine uygun yürütmemesi, mevzuata uymaması, görevlerini kötüye kullanması
hallerinde, oda meclisleri tarafından görevlerine son verilip yerlerine bu Kanunun 8 inci
maddesinde belirlenen usullere göre, mevcut meclis üyeleri arasından bir ay içinde
yenileri seçilir. Yeni yönetim kurulları, görevlerine son verilenlerin sürelerini tamamlar.
(6) Oda meclisleri ise üye tamsayısının yarıdan fazlasının yazılı talebi ve yine üye
tam sayısının üçte ikisinin bu talep üzerine vereceği kararla, kendi kendini görevden
uzaklaştırabilir.
(7) Oda yönetim kurulunun görevlerine oda meclisleri tarafından son verilmesini
gerektiren fiillerde bulunan, ayrıca oda genel kurulu veya Birlik kararlarına uymayan
oda meclislerinin görevlerine de, oda genel kurulu veya Birlik Yönetim Kurulu kararıyla
son verilir. Bu hallerde Birlik Yönetim Kurulu tarafından, bu Kanunun 8 inci
maddesinde belirlenen usullere göre mevcut delegeler arasından, yeni oda meclisinin
seçimi sağlanır. Bu şekilde seçilen üyeler eskilerin süresini tamamlar. Yeni oda meclisi
seçilinceye kadar bu Kanunda ve tüzükte gösterilen görevlerin ne şekilde yapılacağı
Birlik Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Oda gelirleri
MADDE 19 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 18. maddesi ile
değiştirilmiştir.)
(1)Odaların gelirleri şunlardır:
a) Giriş ücreti.
b) Yıllık aidat.
c) Yayın gelirleri.
d) Bağışlar ve diğer gelirler.
e) (21.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı kanunun 33/e maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır.)
f) Tesis ve iştiraklerden elde edilecek kârlar.
g) Sergi ve fuar gelirleri.
h) (21.09.2004 tarihli ve 5234 sayılı kanunun 33/e maddesi ile
yürürlükten kaldırılmıştır.)
ı) Birlikten yapılacak yardım.
i) Usul ve esasları Birlik tarafından belirlenmek şartıyla, çiftçi belgesi hariç olmak
üzere diğer belgelerin tasdiki ve hizmet karşılığı olarak alınacak ücretler.
(2) (21.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı kanunun 33/e maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır.)
Yükümlülükler, giriş ücreti ve yıllık aidat
MADDE 20 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 19. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Odaların aslî üyeleri, her yılın ilk beş ayı içinde arazi büyüklüğü, diğer tarımsal
varlığı ve üretim durumları ile ilgili bilgileri, Birlik Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul
ve esaslara göre, kayıtlı oldukları odalara vermek zorundadırlar.
(2) Odalar bu bilgileri dikkate alarak üyelerinden giriş ücreti ve yıllık aidat alırlar.
(3) Giriş ücretleri ve yıllık aidat tutarları, her yıl ocak ayında onaltı yaşından
büyük işçiler için uygulanan aylık brüt asgari ücretin yüzde ikisi ile aylık brüt asgari
ücretin beş katı arasında kalmak üzere Birlik Yönetim Kurulunca altı kademe olarak
belirlenir.
(4) Kademeler dahilinde oda yönetim kurullarınca belirlenecek giriş ücreti ve
yıllık aidat miktarlarına onbeş gün içinde oda meclisi nezdinde itiraz edilebilir.
(5) Giriş ücretleri ve yıllık aidatın tahsiline ilişkin usul ve esaslar Birlikçe
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
(6) Tahakkuk yılını takip eden yılın başından itibaren beş yıl içinde tahsil
edilemeyen giriş ücretleri ve yıllık aidatlar zamanaşımına uğrar.
(7) Giriş ücretinin alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmaz.

Birlik hissesi
MADDE 21 - Odalar her yıl tahsil edilen gelirlerin yüzde onunu ertesi yılın
başında Birlik adına o yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubesine yatırmaya
mecburdurlar.
Mali yetkiler
MADDE 22- (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 20. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1)Odalar, meclisleri kararıyla ve amaçlarına uygun olmak kaydıyla menkul
ve gayrimenkul edinmeye, satmaya, kiralamaya, rehin etmeye, kredi almaya ve
vermeye, teknik ve sosyal yardımlarda bulunmaya, Birlik Yönetim Kurulunca usul ve
esasları yönetmelikle belirlenmiş ödüller dağıtmaya yetkilidir.
BÖLÜM II
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
Ziraat Odaları Birliğinin mahiyeti
MADDE 23- (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 21. maddesi ile
değiştirilmiştir.)
(1)Bu Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere, kamu tüzel
kişiliğini haiz meslek üst kuruluşu olarak Türkiye Ziraat Odaları Birliği kurulur.
(2) Birliğin merkezi Ankara'dadır.
(3) Birlik, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz.
Birliğin görevleri

MADDE 24 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 22. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Birliğin başlıca görevleri şunlardır:
a) Odalara bu Kanun ile verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli
önlemleri almak, faaliyetlerine yardımcı olmak.
b) Tarımsal politikaların genel menfaatlere uygun olarak yürütülmesi amacıyla
gerekli çalışmalarda bulunmak, tarımla ilgili görüşlerini Hükümete ve kamuoyuna
duyurmak, çiftçilerin meslekî hak ve menfaatlerini korumak.
c) Odalar arasında çıkacak ihtilafların çözümlenmesi ve odalar arasında işbirliği
ve ahengi sağlamak, bu amaçla gerekli kararları almak ve uygulamak.
d) Odalarda idarî, malî iş ve işlemlerin düzen içerisinde ve tek tip olarak
yürütülmesi amacıyla yönetmelikler hazırlamak, kararlar almak ve bunların
uygulanmasını sağlamak.
e) Uluslararası sergi, fuar, toplantı, seminer, panel, kongre gibi etkinliklere
katılmak.
f) Uluslararası benzer kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar ve diğer ülkelerin
tarımla ilgili kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak.
g) Üyesi olunan uluslararası kuruluşların yönetiminde yer alacak olanları
belirlemek, bu kuruluşların temsilciliğini yapmak.
h) Odaları ve odaların yarıdan fazla hissesine sahip bulundukları şirketleri
denetlemek.
ı) Türkiye'de yerel ve/veya genel tarım kongreleri düzenlemek.
i) Çiftçileri, çiftçi danışmanlarını, oda personelini ve yöneticilerini eğitmek
amacıyla eğitim merkezleri oluşturmak; odalar ve çiftçilerle ilgili her türlü eğitim
araçlarını hazırlayıp sunmak.
j) Tarımsal eğitime yönelik gazete, radyo ve televizyon gibi basın-yayın araçları
kurmak veya kiralamak.
k) Kuruluş amacı ve vazifeleri ile ilgili şirket ve vakıf kurmak, kurulu şirketlere
ortak olmak.
l) Bu Kanunda gösterilen çalışma konularının gerektirdiği hususlarda faaliyet
göstermek.
Ziraat Odaları Birliğinin organları
MADDE 25 - (1)Ziraat Odaları Birliğinin organları şunlardır:
a) Genel Kurul.
b) Yönetim Kurulu.
Birlik Genel Kurulu
MADDE 26- (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 23.maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Birlik Genel Kurulu, 17 nci madde gereğince yapılan il kongrelerinde, dört
yıl için seçilen temsilcilerden oluşur.
(2) Genel Kurula, yediye kadar (yedi dahil) odası olan illerden üç, ondörde
kadar (ondört dahil) odası olan illerden dört, onbeş ve daha fazla odası olan illerden
beş temsilci gönderilir.
(3) Birlik Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Kurulda üye ve oy
sahibidirler.
(4) Genel Kurul dört yılda bir Mayıs ayı içinde toplanır. Birlik Yönetim
Kurulunun kararı ile Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
(5) Toplantı Birlik Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır ve başkanlık divanı
için bir başkan, bir başkan vekili ve dört katip üye seçilir.
Birlik Genel Kurulunun görevleri

MADDE 27 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 24.maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Birlik Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Birlik Yönetim Kurulunun çalışma dönemine ait raporu, gelir-gider cetveli ve
bilançoları ile kadro cetvelini tetkik etmek ve karara bağlamak.
b) Birlik Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulunca hazırlanan odaların çalışma raporu ile Türkiye'nin ziraî ve
iktisadî durum raporunu tetkik etmek ve yayımlanmasını karara bağlamak.
d) Birlik idarî, malî ve personel yönetmeliğini onaylamak, gelecek döneme ait
yıllık tahmini bütçeleri karara bağlamak.
e) Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları ile Genel Kurul delegelerinin
yolluk ve gündeliklerini tespit etmek.
f) Amaçlarına uygun olmak kaydıyla menkul ve gayrimenkul edinmeye, satmaya,
kiralamaya, rehin etmeye, kredi almaya ve vermeye, teknik ve sosyal yardımlarda
bulunmaya, usul ve esasları yönetmelikle belirlenmiş ödüller dağıtmaya Birlik Yönetim
Kuruluna yetki vermek.
g) Birlik Yönetim Kuruluna, yabancı ülkelerde ve Türkiye'de Türk-yabancı
tarımsal kuruluşlar kurulmasına, büro açılmasına, ortak çalışmalar yapılmasına veya
yardımda bulunulmasına yetki vermek.
h) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak.
Birlik Yönetim Kurulu

MADDE 28 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 25. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Birlik Yönetim Kurulu; Birlik Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından dört
yıl için seçtiği on üye ile Birlik Genel Sekreterinden oluşur. Yönetim Kurulu, üye
tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde
Başkanın oy kullandığı tarafın kararı geçerli sayılır.
(2) Birlik Yönetim Kurulu, Genel Kurulu müteakip kendi üyeleri arasından dört
yıl için bir başkan, bir başkan vekili ve bir muhasip üye seçer.
(21.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı kanunun 28.maddesi ile değiştirilmiştir.)
(3) Üst üste iki dönem Birlik yönetim kurulu başkanlığı yapmış olanlar, aradan iki seçim
dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler.
(4) Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Birlik Genel Başkanıdır.
(5) Yönetim Kurulu, üyelerinin dörtte üçünün talebi üzerine yeniden görev
bölümü yapabilir.
(6) Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan vekili ile Genel Sekreter veya
Muhasip Üyenin müşterek imzaları Birliği ilzam eder.
Birlik Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 29 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 26. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Birlik Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:
a) Çalışma dönemine ait raporu, gelir-gider cetvelini, yıllık bilançoları, odaların
çalışma raporunu, Türkiye'nin ziraî ve iktisadî durumu ve ziraat ve çiftçi sorunları ile
çözüm yolları hakkındaki raporu, gelecek döneme ait yıllık tahmini bütçeleri ve kadro
cetvelini hazırlayarak Genel Kurulun tetkikine ve kararına sunmak.
b) Bu Kanun ile verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerekli önlemleri almak,
odaların faaliyetlerine yardımcı olmak.
c) Ülkede tarım politikalarının genel menfaatlere uygun olarak yürütülmesi
amacıyla gerekli çalışmalarda bulunmak, bu hususlardaki görüşlerini Hükümete ve
kamuoyuna duyurmak, çiftçilerin hak ve menfaatlerini korumak.
d) Odalar arasında çıkacak ihtilafların çözümü ve odalar arasında işbirliği ve
ahengi sağlamak, bu amaçla gerekli kararları almak ve uygulamak.
e) Odalarda idarî ve malî iş ve işlemlerin düzen içerisinde ve tek tip olarak
yürütülmesi amacıyla yönetmelikler hazırlamak, kararlar almak ve Genel Kurul onayını
müteakip uygulamak.
f) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan her türlü sergi, fuar, toplantı, seminer, panel,
kongre gibi etkinliklere katılmak ve düzenlemek.
g) Konusundaki uluslararası meslekî kuruluşlara üye olmak ve temsilciliğini
yapmak.
h) Birliğin, yönetiminde temsil edileceği kuruluş, kurul ve benzeri yerlerde
görevlendirilecek temsilcilerini belirlemek.
ı) Odaları ve odaların yarıdan fazla hissesine sahip bulundukları şirketleri
denetlemek.
i) Bölge başkanlıkları, il koordinasyon kurulları, danışma kurullarını oluşturmak
ve bu kurulların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.
j) Birlik ve odalarla ilgili idarî, malî ve personel yönetmeliğini hazırlamak ve Genel
Kurulun onayına sunmak.
k) Birlik Genel Sekreterinin görev ve yetkilerini düzenleyen yönetmeliği
onaylamak ve yürürlüğe koymak.
l) Alınan yetki çerçevesinde taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı, kiralanması,
yaptırılması, rehin verilmesi, ipotek alınması ve verilmesi, kredi alınması ve verilmesi
işlerini yürütmek, Birlik ve odaların işlerinin düzenle yürütülmesini teminen kararlar
almak ve yürürlüğe koymak.
m) Odaların kooperatif ve şirket kurmalarına ve kurulu bulunan kooperatif ve
şirketlere iştirak etmelerine, temsilcilik açmalarına izin vermek.
n) Kredi almak ve vermek, aynî, nakdî, teknik ve sosyal yardımlarda bulunmak,
ödüller dağıtmak.
o) Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak.Genel Sekreter
MADDE 30- (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 27. maddesi ile
değiştirilmiştir.)
(1) Genel Sekreter, Birlik Yönetim Kurulunca, resmi veya özel tarımsal kuruluş
ve işletmelerde en az on yıl çalışmış, en az lisans düzeyinde eğitim almış olanlar
arasından atanır. Birliğin sekretarya hizmetlerini yürütür.
(2) Genel Sekreter, Birlik Yönetim Kuruluna katılır, ancak oy hakkı yoktur.
Birlik personelinin birinci derece amiridir.
(3) Genel Sekreterin görev ve yetkileri yönetmelikle belirlenir.

Birliğin gelirleri
MADDE 31 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 28. maddesi ile
değiştirilmiştir.)
(1) Ziraat Odaları Birliğinin gelirleri şunlardır:
a) 21 inci madde gereğince odalardan gönderilecek yüzde onluk paylar.
b) Yayın gelirleri.
c) Yardım ve bağışlar.
d) Diğer gelirler.
e) (21.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı kanunun 33/e maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır.)
f) (21.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı kanunun 33/e maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır.)
g) (21.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı kanunun 33/e maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır.)
h) (21.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı kanunun 33/e maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır.)
ı) (21.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı kanunun 33/e maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır.)
(2) (21.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı kanunun 33/e maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır.)

(3) (21.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı kanunun 33/e maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır.)
Hisselerin dağıtımı, yardım ve bütçeden harcamalar

MADDE 32 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 29. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(21.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı kanunun 28. maddesi ile değiştirilmiştir.)
(1) Birlik gelirlerinin en az yüzde ellisi, odaların kayıtlı üye sayıları, ekonomik durumları
ve projeleri dikkate alınarak Birlik Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar
çerçevesinde odalara dağıtılır.
(2) Birlik bütçesinden harcama, Başkan veya Başkan Vekili ile Genel Sekreter,
Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde Muhasip üyenin müşterek imzası ile yapılır.
Yönetim Kurulunun üst sınırını belirleyeceği harcama, genel sekreter tarafından yapılır.
(3) Birlik muhasebe kayıtları bilanço esasına göre tutulur.

BÖLÜM III
Müşterek Hükümler
Disiplin cezaları
MADDE 33 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 30. maddesi ile
değiştirilmiştir.)
(1)Oda üyelerine aşağıda yazılı cezalar verilebilir:
a) Uyarma.
b) Kınama.
c) Odadan uzaklaştırma.
(2) Uyarma ve kınama cezaları Yönetim Kurulu tarafından verilir. Bu cezalara
tebliğinden itibaren onbeş gün içinde oda meclisine itiraz olunabilir; meclisin kararı
kesindir.
(3) Uzaklaştırma cezası, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine meclis tarafından
verilir. Bu ceza bir aydan az, bir yıldan çok olamaz. Bu cezaya tebliğinden itibaren
onbeş gün içinde idari yargı merciine itiraz edilebilir.
(4) Bu maddenin uygulanma şekli tüzükle belirlenir.
Para cezaları
MADDE 34- (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 39. maddesi ile
yürürlükten kaldırılmıştır.)


Re'sen kayıt
MADDE 35-(9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 31. maddesi ile
değiştirilmiştir.)
(1) Bu Kanuna göre odaya üyelik kaydı yapılmadığı tespit edilen çiftçiler re'sen
kaydedilirler.

Tahsilat ve meslekî konulardaki dava hakkı

MADDE 36 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 32. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) (21.9.2004 tarihli ve 5234 sayılı kanunun 33/e maddesi ile yürürlükten
kaldırılmıştır.)
(2) Giriş ücretlerini ve yıllık aidatlarını süresinde ödemeyenlerin borçları, kanunî
faizi ile birlikte tahsil olunur.
(3) Odalar ve Birlik, odalara kayıtlı çiftçilerin meslekî menfaatlerini ilgilendiren
konularda adlî ve idarî yargıda dava açma hakkına sahiptirler.

Dahili talimatname

MADDE 37- (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 39. maddesi ile
yürürlükten kaldırılmıştır.)
Personel işlemleri
MADDE 38 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 33. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Birlik ve odalarda istihdam edilenlerin işe alınma, çalıştırılma, sicil, atanma,
yükselme, nakil, işten ayrılma ve çıkarılma, disiplin işlemleri, aylık ücret ve diğer tüm
özlük hakları ile işten ayrılanlara ödenecek tazminatların usul ve esasları tüzükte
gösterilir.

Bakanlık ile yardımlaşma

MADDE 39 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 34. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Bakanlık ile odalar ve Birlik, kendi mevzuatları uyarınca, tarımla ilgili
konularda yardımlaşma içine girebilirler.

Huzur hakkı ve yolluk

MADDE 40 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 35. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Oda yönetim kurulu, oda meclisi başkanı ve üyeleri ve il kongrelerine
katılacaklara verilecek huzur hakkı ve yolluklar Birlikçe düzenlenecek esaslara göre
oda meclisi tarafından tespit ve tayin olunur.
(2) Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları ve Birlik Genel Kuruluna katılacak
delegelerin zorunlu masraf ve harcırahları Birlik Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Birlik
Genel Kurulunca tespit olunur.

Müstafi sayılma
MADDE 41- (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 36. maddesi ile
değiştirilmiştir.)
(1) Odaların ve Birliğin, meclis ve yönetim kurullarına seçilmiş olan asıl
üyelerden mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelmeyenler istifa etmiş sayılır ve
yerlerine yedeklerden sırada olanlar alınır.
Cezai sorumluluklar
MADDE 42- (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 37. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Odaların ve Birliğin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve diğer malları
aleyhine suç işleyen, yahut bilanço, tutanak, rapor ve diğer her çeşit kâğıt, defter ve
kayıtlar üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden
organlara dahil kişiler ile personel hakkında Devlet memurları hakkındaki cezalar
uygulanır.
Denetim
MADDE 43 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 38. maddesi ile
başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Odaları Birlik, Birliği de Bakanlık denetler.
(2) Bakanlık Birliğin organlarını, görevlerinin ifası hususunda idarî ve malî yönden
denetler.
Tüzük
MADDE 44 - (1)Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde kanunun
tatbik suretini göstermek ve kanunun tüzüğe atfettiği hususları tanzim eylemek üzere
Ziraat Odaları temsilcileri ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca müştereken bir tüzük
hazırlanır.
Kaldırılan hükümler
MADDE 45 - (1)17 Mayıs 1328 tarihli Ziraat Odaları tüzüğü kaldırılmıştır.
EK MADDE 1 -(18.2.1984 tarihli ve 2979 sayılı kanunla eklenmiştir.)
(1)6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun
maddelerinde bulunan "Ziraat Vekaleti veya Tarım Bakanlığı" ibareleri "Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.

EK MADDE 2 -(15.5.2007- 5661 sayılı kanunun 3.maddesi ile
yürürlükten kaldırılmıştır.)
Bu defa, maddeyi yürürlükten kaldıran 5661 sayılı yasanın 3.
maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin 6.11.2008 tarihli ve E:2007/66,
K:2008/157 sayılı kararıyla iptal edilerek yürürlükten kaldırılmıştır.
NOT: Anayasa Mahkemesi, söz konusu iptal kararı gerekçesinde;
Ziraat Odalarından alınan "Çiftçi Belgesi" nin kullanımının ortadan
kaldırılmasını Anayasa'ya aykırı bulmuştur.
Ziraat Odalarınca verilen "Çiftçi Belgesi" nin kullanımını
ortadan kaldıran 5661 sayılı Yasanın 2 ve 3. maddelerinin 25.05.2007
tarih ve 26532 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi
üzerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca çıkarılan 28.05.2007 tarih
ve 09118 sayılı (25.07.2007 tarih ve 12730 sayılı) GENELGE ile;
"2001 yılından itibaren ÇKS'ye herhangi bir yılda kayıt yaptıran
çiftçilerden gerek destekleme başvuruları, gerekse kayıt
güncellemeleri sırasında 'Çiftçi Belgesi' istenmemesi" Tarım İl
Müdürlükleri'ne bildirilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararının 29.01.2009 tarih ve 27125
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması üzerine, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı'nca iptal kararına uyularak; gerek destekleme ödemeleri,
gerekse kayıt güncellemeleri sırasında "Çiftçi Belgesi"
istenmeyeceğine dair genelge, 03.02.2009 tarih ve 02091 sayılı yeni
bir genelge ile yürürlükten kaldırılarak eski uygulamaya geçilmiştir.
Bu nedenle gerek destekleme ödemeleri, gerekse kayıt
güncellemeleri gibi tüm iş ve işlemler Ziraat Odalarından alınan ve o
yılın kaydını taşıyan "Çiftçi Belgesi" esas alınarak yapılmaya
başlanmıştır. Uygulama; Yasaya ve Anayasa Mahkemesi kararına
uygun olarak bu şekilde devam ettirilecektir.
EK MADDE 3 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 40. maddesi ile
eklenmiştir.)
(1)Bu Kanunda geçen "Umumi Heyet" ibaresi "Genel Kurul" olarak, "İdare
Heyeti" ibaresi "Yönetim Kurulu" olarak, "Baş Kâtip" ibaresi "Genel Sekreter" olarak,
"Aza" ibaresi "Üye" olarak, "Reis" ibaresi "Başkan" olarak, "Vilayet Kongresi" ibaresi
"İl Kongresi" olarak, "Nizamname" ibaresi "Tüzük" olarak, "Uzuv" ibaresi "Organ"
olarak değiştirilmiştir.

MUVAKKAT MADDE 1- (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 39.
maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
MUVAKKAT MADDE 2- (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 39.
maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
MUVAKKAT MADDE 3- (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 39.
maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
MUVAKKAT MADDE 4- (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 39.
maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
GEÇİCİ MADDE 1 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 41.
maddesi ile eklenmiştir.)
(1)Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yapılan son nüfus sayımına göre nüfusu
dörtmilyon ve daha fazla olan illerin ilçe tarım müdürlüğü bulunmayan ilçelerinde
kurulmuş bulunan odaların tüzel kişiliği, bu Kanunun Resmi Gazetede yayımlandığı
tarihte kendiliğinden sona erer. Tüzel kişiliği sona eren odalar hiçbir faaliyette
bulunamaz, genel kurulu toplanamaz ve il kongresinde temsil edilemez. Tüzel kişiliği bu
şekilde sona eren odaların bölgesindeki çiftçilerin hangi odaya bağlanacağına Birlik
Yönetim Kurulu karar verir. Bu odaların menkul ve gayrimenkul malları Birlikçe aynen
yediemin sıfatı ile muhafaza edilir. Birlik muhafaza ettiği mal ve parayı, tüzel kişiliği sona
eren odanın bölgesindeki çiftçilerin bağlandığı odaya devreder.
GEÇİCİ MADDE 2 - (9.6.2004 tarihli ve 5184 sayılı kanunun 41.
maddesi ile eklenmiştir.)
(1)Bu Kanunun yayımı tarihinde seçilmiş bulunan oda delegeleri, oda genel
kurulunun yapılacağı yıldan önceki aralık ayına kadar görev yaparlar. Birlik delegeleri,
oda organlarına seçilmiş üyeler ve yedekleri, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ve yedekleri
ise kalan görev sürelerini dört yıla tamamlarlar.
(2) Bu Kanunun çerçeve 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen
Yönetmelik, bir defaya mahsus olmak üzere Genel Kurulun onayına sunulmadan, Birlik
Yönetim Kurulunca, Kanunun Resmi Gazetede yayımını izleyen altı ay içinde çıkarılır.

Yürürlük
MADDE 46 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
Yürütme
MADDE 47 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
yukarı çık